Gemensam spelbok definierar vår riktning

Vi på Snellman tror att vi kan vara framgångsrika även framöver genom att göra basprodukter allt bättre – som vi skulle laga till oss själva.

Strategin inom Snellman-koncernen är hela personalens gemensamma sak. Vi planerar den tillsammans och vi genomför den också tillsammans. Koncerndirektören Erkki Järvinen jämför strategin med en spelbok.

– Vi måste börja med att avgränsa spelplanen. Vi måste besluta i vilka affärsverksamheter vi deltar och i vilka inte. Sedan fastställer vi hur vi ska agera på de planer där vi spelar. När vi har en välfungerande strategi är den synlig både utåt för kunderna och inåt för personalen som en systematisk, välstyrd verksamhet. Alla ska känna att vi gör saker på ett förnuftigt sätt, att vi har ett helhetsperspektiv och att det finns en tydlig röd tråd i allt vi gör, säger Erkki.

Hos oss deltar ett stort antal personer i arbetet med att sammanställa spelboken.

– Vi vill utnyttja hela organisationens hjärnkapacitet. Särskilt viktigt är det att informera hela laget om ändringar i verksamheten eller nya inriktningar. Det är enda sättet att få laget att spela ihop sig tillräckligt bra och att gå i samma riktning.

Vi står bakom våra val

Ett långsiktigt beslut har varit att bygga upp egen primärproduktion, dvs. att Köttförädlingen köper all råvara från egna producenter.

– Just nu är det viktigare än någonsin att trygga primärproduktionen och till och med att stärka dess ställning. När produktionskedjan är i våra händer kan vi garantera de val vi har gjort, säger Järvinen.

Till dem hör bland annat inhemskt ursprung, gm-frihet, frihet från tillsatsämnen, naturlighet samt omsorg om människor och djurs säkerhet och välbefinnande. Dessa faktorer är gemensamma för hela koncernen.

Långsiktig verksamhet

Snellmans mål är att göra vanliga produkter så bra som vi bara kan och hela tiden förbättra oss. Vi vill fokusera vår energi på att utveckla produkter som är viktiga för helt vanliga människor.

– Vi är visserligen medvetna om att konsumenterna vill ha allt mer variation, men vi hoppar inte på varje trend som viner förbi.

– Effektivitet innebär för oss i dag smidiga processer och ständig förbättring. I framtiden kommer vi att eftersträva effektivitet i allt större utsträckning genom att utveckla samarbetet och utnyttja synergieffekter, säger Erkki Järvinen.

All planering utgår från kännedom om kunderna och slutkonsumenterna. Konsumenterna värdesätter följande faktorer, som samtidigt är urvalskriterier vid inköp: smak, naturlighet, äkthet och transparens, ansvarsfulla produktionssätt och ansvarsfull verksamhet rent allmänt samt produkter med inhemskt ursprung och hälsosamma produkter.

– Högklassiga basprodukter med ovan beskrivna egenskaper är fundamentet i vår strategi.

En annan viktig association till varumärket är att vi är ett familjeföretag.
– Ett familjeföretags strategiska fördel är att vinsten inte måste maximeras varje kvartal. Vi har förbundit oss att göra produkterna och verksamheten allt bättre på lång sikt. Detta står vi fast vid även när marknadsläget är tufft, säger Erkki. Järvinen.