Stabilt resultat av Snellman, stigande kostnader kastade skugga över slutet av året

Pressmeddelande 10.3.2022.

År 2021 var ett framgångsrikt år för Snellmankoncernen. Även om verksamhetsförhållandena var mycket krävande, ökade koncernens omsättning och var den högsta någonsin, 372,0 miljoner euro (353,3 M€), och rörelseresultatet ökade till 17,1 miljoner euro (14,6 M€). Producenternas snabbt försvagade situation och de kraftigt ökade kostnaderna kastade dock en skugga över årets senare hälft.

Tvärtemot förväntningarna präglades även hela verksamhetsåret 2021 av coronapandemin. Försäljningen via detaljhandeln utvecklades positivt, men foodservice-sektorn tvingades anpassa sig till de ständigt föränderliga restriktionerna och drabbades av kundbortfall. Under slutet av året låg huvudfokus på producenternas krisläge, samtidigt som de övriga produktionskostnaderna, som förpackningsmaterial, energi och löner, ökade märkbart. Vi höjde producentpriserna flera gånger, vi allokerade pengar till de mest kritiska delarna i kedjan och betalade av årets resultat 1,5 miljoner euro i producentbonus. Till följd av gjorda satsningarna uppnådde Köttförädlingen ett mycket måttligt resultat, lägre än året innan, även om omsättningen ökande.

Djurmaten fortsatte sin utmärkta utveckling. Omsättningen ökade med 23 procent och rörelseresultatet fördubblades nästan. Hela branschen har utvecklats positivt under pandemin eftersom antalet sällskapsdjur har ökat, och utsikterna är goda. De slutförda investeringarna i frystorkning kommer att stärka vår ställning på marknaden ytterligare.

Omsättningen för Ready Meals Finland ökade med 15 procent och resultatet förbättrades avsevärt. Den totala marknaden har utvecklats positivt under pandemin, och detaljhandeln tillhandahåller ett allt mångsidigare sortiment av högklassig färdigmat av restaurangkvalitet. Detta har ökat det allmänna intresset för kategorin och även gett nya kunder. Speciellt positiv var utvecklingen vid vår enhet i Sverige, där produktionen effektiviserades och produktsortimentet fokuserades. På foodservice-marknaden klarade vi oss resultatmässigt sett bra under året med beaktande av affärsmiljön.

Under året godkändes flera stora investeringar. Snellmankoncernen planerar att investera totalt över 80 miljoner euro i projekt som stöder tillväxt under 2021–2023. Det mest betydande av dessa är en matfabrik i Jakobstad, för att kunna reagera på förändringarna i konsumtionstrenderna och den ökande efterfrågan på högklassig färdigmat. De första nya produkterna lanseras på marknaden redan hösten 2022. Dessutom görs investeringar i nya expeditioner i Jakobstad och Kervo.

– Vi kan vara nöjda med vår prestation under det krävande året 2021. Producenternas situation oroar oss alla, och vi försöker göra allt vi kan för att säkerställa fortsatt inhemsk köttproduktion. En lösning förutsätter ett gott samarbete med andra aktörer inom branschen, handeln, konsumenterna och statsmakten. Allmänt taget har risken ökat på grund av de senaste händelserna i Ukraina samt läget inom primärproduktionen, säger Erkki Järvinen, koncerndirektör.

– De investeringsbeslut som är gjorda är exceptionellt stora och strategiskt viktiga. Med hjälp av dem säkerställer vi att företaget och dess produkter är fortsatt attraktiva och att konsumenterna även framöver prioriterar Snellmans varumärken. Jag vill rikta ett varmt tack till våra kunder och samarbetspartner och alldeles särskilt till vår egen personal för det gångna året, säger Järvinen.

Mer information: Erkki Järvinen, koncerndirektör, tfn +358 400 455913