Snellman har haft ett år av tillväxt

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2.3.2020.

Trots utmaningar i affärsmiljön ökade Snellmankoncernens omsättningen från 290 till 307 miljoner euro. Rörelseresultat 2019 var 8,0 miljoner euro (8,5 mn euro).

Snellmans verksamhet präglades under början av 2019 fortfarande av den begränsning av försäljningen som fjolårets köttbrist orsakade och de negativa konsekvenserna av den. Under årets senare hälft tog försäljningen fart och ledde på koncernnivå slutligen till en tillväxt på 6 procent för hela året. Under årets sista kvartal ökade omsättningen med 13 procent.

Kraftigast var tillväxten inom verksamhetsområdet Färdigmat, där omsättningen ökade med 8 procent på årsnivå. Även inom Köttförädling uppnåddes en positiv utveckling på 4,5 procent under krävande marknadsförhållanden. I Sverige däremot var läget på marknaden för färsk färdigmat fortsatt svårt.

Snellmankoncernens balansräkning stärktes från året innan. Koncernens soliditet uppgick till 44 procent (46 %) och de totala investeringarna till 15 miljoner euro (12 mn euro). Koncernen hade 1 667 anställda vid utgången av 2019.

Hösten 2019 inleddes en investering på cirka 4 miljoner euro i en linje för stekning av lådrätter på Kokkikartano. Linjen blir klar våren 2020 och kommer att förbättra produktionseffektiviteten, samtidigt som den även ger extra kapacitet. Till de övriga investeringarna 2019 hör bygget av Fodax djurmatsfabrik och förvärvet av Quality Meals-verksamheten i Sverige.

Under 2019 fortsatte Snellman målmedvetet med implementeringen av sitt koncernomfattande ansvarsprogram. Till de mest centrala temana i programmet hör personalens, producenternas och djurens välbefinnande, inhemskt arbete och sysselsättning samt att minimera svinnet, förbättra energieffektiviteten och öka andelen förnybar energi och minska mängden plast.

Inom Köttförädling infördes en ny flow pack-förpackning för malet kött, vilket minskade mängden förpackningsplast i fråga om malet kött med 76 procent. Även inom Färdigmat gjordes satsningar på att minska mängden förpackningsplast bland annat genom att använda tunnare förpackningsfilm. Senast hösten 2020 slutar Kokkikartano helt att använda svart plast.

– Vi går in i 2020 med tillförsikt. Vi är tillbaka i tillväxt och vårt mål även för året som inletts är en tillväxt högre än marknaden. Enligt konsumentundersökningar är våra varumärken bland de mest eftertraktade och uppskattade på marknaden och vi är bäst på kvalitet och inhemskt ursprung och ger det mest sympatiska och positiva allmänna intrycket bland konkurrenterna. Utöver tillväxt eftersträvar vi förbättrat rörelseresultat, säger koncerndirektör Erkki Järvinen.

Mer information:
Erkki Järvinen, koncerndirektör, tfn + 358 400 455913